Ziekmelding en verlof

Ziekmelding

Is uw kind ziek en kan het daardoor niet naar school? Wij vragen u dit zo spoedig mogelijk te laten weten. U kunt hier telefonisch contact opnemen met 0182501534. U kunt dit ook via Social Schools doorgeven.  

Verlof

De leerplichtwet heeft bepaald dat wij alleen vrije dagen mogen geven als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’. Dit gaat om bijvoorbeeld een verhuizing of bepaalde familieomstandigheden tot de vierde graad.  

Extra vakantieverlof wordt alleen gegeven als dit verband heeft met omstandigheden op het werk van de ouders. Aangezien wij soms overleg met de leerplichtambtenaar moeten voeren, is een verklaring vereist. Verzoeken tot verlof moeten minimaal zes weken van tevoren worden ingediend bij de directie. Uitzonderingen als een overlijden daargelaten. Om het verzoek tot verlof in te dienen, mailt u het formulier verlofaanvraag naar schoolleider.